Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Zásady, definice pojmů

1. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o zpracování vašich osobních údajů při používání této webové stránky. Toto prohlášení se nevztahuje na další zpracování údajů mimo výše popsané webové stránky, ani se na něj nevztahuje odpovídajícím způsobem. Právním základem tohoto prohlášení o ochraně údajů jsou články 12-14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

2. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a dalších příslušných jednotlivých zpracování příslušných zákonů.

3. Pojem „osobní údaje“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR popisuje všechny informace, které vás identifikují jako fyzickou osobu nebo které je činí identifikovatelnými. Patří sem například vaše jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo, vaše datum narození, vaše bankovní údaje, ale také vaše IP adresa v době, kdy používáte tuto webovou stránku.


II. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

1. My – Flötotto Česká republika s.r.o. – jsme jako provozovatelé webové stránky zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR.

2. Naše úplné kontaktní údaje jsou:
Flötotto Česká republika s.r.o.
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha – Stodůlky
Česká Republika
T: +420 607 884 912
info@floetotto.cz


III. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Flötotto Česká republika s.r.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Flötotto Česká republika s.r.o.
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha – Stodůlky
Česká Republika
info@floetotto.cz
T: +420 607 884 912


Úvod
My, Flötotto Einrichtungsservice GmbH, jako provozovatel online služby, jsme odpovědní za zpracování osobních údajů uživatelů online služby. Naše kontaktní údaje naleznete v tiráži online nabídky, kontaktní osoby pro dotazy týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny přímo v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Ochranu vašeho soukromí a vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a používáme pouze v souladu s obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů a platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů.
Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, v jakém rozsahu a pro jaké účely jsou zpracovávány osobní údaje v souvislosti s využíváním online nabídky.

Osobní údaje
Osobní údaje jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Patří sem všechny informace o vaší totožnosti, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa. Informace, které nelze spojit s vaší identitou (například statistické údaje o počtu uživatelů online služby), se nepovažují za osobní údaje.
Naši online nabídku můžete v zásadě využívat, aniž byste sdělili svou totožnost a poskytli osobní údaje. Poté budeme shromažďovat pouze obecné informace o vaší návštěvě naší online nabídky. U některých nabízených služeb však od vás budou shromažďovány osobní údaje. Tyto údaje pak budeme zpracovávat pouze za účelem používání této online služby, zejména za účelem poskytnutí požadovaných informací. Při shromažďování osobních údajů je třeba poskytnout pouze údaje, které jsou nezbytně nutné. Kromě toho je možné uvést další podrobnosti, které jsou v takovém případě dobrovolné. V každém případě uvádíme, zda se jedná o povinné nebo dobrovolné informace. Informace o konkrétních údajích pak uvádíme v příslušné části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
V souvislosti s používáním našich online služeb nedochází k automatizovanému rozhodování na základě vašich osobních údajů.

Zpracování osobních údajů
Vaše údaje ukládáme na speciálně chráněných serverech v Evropské unii. Ty jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. Přístup k vašim údajům má pouze několik oprávněných osob. Ty jsou zodpovědné za technickou, obchodní nebo redakční údržbu serverů. I přes pravidelné kontroly však není možné zajistit úplnou ochranu před všemi nebezpečími.

Vaše osobní údaje jsou přenášeny přes internet v zašifrované podobě. Pro přenos dat používáme šifrování TLS (Transport Layer Security).

Poskytování osobních údajů třetím stranám
Vaše osobní údaje zásadně používáme pouze k poskytování služeb, které jste si vyžádali. Pokud v rámci poskytování služby využíváme externí poskytovatele služeb, jejich přístup k údajům je rovněž výhradně za účelem poskytování služby. Používáme technická a organizační opatření, abychom zajistili dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, a totéž ukládáme i našim externím poskytovatelům služeb.

Kromě toho nepředáváme údaje třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, zejména ne pro reklamní účely. Vaše osobní údaje budou předány pouze v případě, že jste k jejich předání dali souhlas, nebo pokud jsme k tomu oprávněni či povinni na základě zákonných ustanovení a/nebo úředních či soudních příkazů. Může se jednat zejména o zpřístupnění informací pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo vymáhání práv duševního vlastnictví.

Pokud vaše osobní údaje předáváme sami nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb do zemí mimo Evropskou unii, dodržujeme zvláštní ustanovení čl. 44 a násl. DSGVO a také zavazujeme naše poskytovatele služeb k dodržování těchto předpisů. Vaše údaje proto předáváme pouze do zemí mimo Evropskou unii, které podléhají úrovni ochrany zaručené nařízením GDPR. Tato úroveň ochrany je zaručena zejména rozhodnutím Komise EU o přiměřenosti nebo příslušnými zárukami podle článku 46 GDPR.

Právní základ pro zpracování údajů
Pokud získáme souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO.
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo v rámci vztahu s vámi podobného smlouvě, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO.
Kromě toho lze čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO považovat za právní základ pro zpracování údajů, pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a vaše zájmy, základní práva a svobody nevyžadují ochranu osobních údajů.

V rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vždy uvádíme právní základ, na kterém zakládáme zpracování vašich osobních údajů.

Vymazání údajů a doba jejich uchovávání
Vaše osobní údaje vymažeme nebo zablokujeme vždy, když pomine účel jejich uložení. Údaje však mohou být uchovávány i nad tento rámec, pokud je to stanoveno zákonnými požadavky, které se na nás vztahují, například s ohledem na zákonné povinnosti uchovávání a dokumentace. V takovém případě vaše osobní údaje po skončení příslušných požadavků vymažeme nebo zablokujeme.

Využití naší online nabídky
Informace o vašem počítači
Pokaždé, když vstoupíte do naší online nabídky, shromažďujeme o vašem počítači bez ohledu na vaši registraci následující informace: IP adresu vašeho počítače, požadavek vašeho prohlížeče a čas tohoto požadavku. Kromě toho se v rámci tohoto požadavku zaznamenává stav a množství přenesených dat. Shromažďujeme také informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a operačního systému počítače. Zaznamenáváme také webovou stránku, ze které byla online nabídka navštívena. IP adresa vašeho počítače je uložena pouze po dobu využívání online nabídky a poté je vymazána nebo anonymizována jejím zkrácením. Zbývající data se po 90 dnech vymažou.

0zjišťování a odstraňování chyb, zjišťování využití online nabídky a provádění úprav nebo vylepšení. Tyto účely jsou také naším oprávněným zájmem při zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Používání souborů cookie
Soubory cookie se používají pro naši online nabídku - stejně jako na mnoha jiných webových stránkách. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládají určitá nastavení a údaje pro výměnu s naší online nabídkou prostřednictvím vašeho prohlížeče. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které byl soubor cookie odeslán, a také informace o stáří souboru cookie a alfanumerický identifikátor.

Soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš počítač a okamžitě zpřístupnit veškerá přednastavení a preference. Soubory cookie, které používáme, jsou - pokud je to možné - tzv. relační soubory cookie, které se po ukončení relace prohlížeče automaticky vymažou. Příležitostně mohou být použity také soubory cookie s delší dobou uložení, aby bylo možné zohlednit vaše přednastavení a preference i při příští návštěvě naší online nabídky.

Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Ukládání souborů cookie však můžete deaktivovat nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, jakmile budou soubory cookie odeslány. Již uložené soubory cookie je možné odstranit také ručně prostřednictvím nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odmítnete ukládání souborů cookie nebo odstraníte potřebné soubory cookie, budete moci naši online nabídku využívat pouze v omezené míře nebo vůbec.

Pokud soubory cookie nejsou pro naši online nabídku nezbytné, žádáme vás o souhlas s používáním souborů cookie při prvním přístupu k online nabídce. Pokud jde o nepodstatné soubory cookie poskytovatelů třetích stran, níže naleznete podrobnější popis námi využívaných služeb těchto poskytovatelů třetích stran. Právním základem pro související zpracování údajů, včetně případného přenosu údajů, je v každém případě váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Jednou udělený souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna, zejména změnou zvolených nastavení.
Právním základem pro používání nezbytných souborů cookie je náš oprávněný zájem na řádném poskytování naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO a - pokudjsou prostřednictvím naší online nabídky uzavírány nebo plněny smlouvy - plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

Registrace
Pro využívání našich online služeb se můžete zaregistrovat. Za tímto účelem musíte poskytnout údaje požadované v rámci procesu registrace, například jméno, adresu a e-mailovou adresu. Zaznamenáváme také datum a čas registrace a IP adresu. Výhodou je, že tyto údaje nemusíte zadávat znovu při každém použití nebo zadání objednávky.

V případě souhlasu je právním základem pro zpracování registračních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Pokud se u nás zaregistrujete za účelem splnění nebo zahájení smlouvy, je právním základem pro zpracování údajů také čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

Informace požadované jako povinné pole při registraci jsou nezbytné pro splnění nebo zahájení smlouvy s námi o určitých službách. Nejste však povinni se registrovat, ale můžete si objednat i jako host. V takovém případě však budete muset při každém zadání objednávky znovu zadat všechny údaje potřebné ke zpracování smlouvy.

Při registraci se vám vytvoří zákaznický účet. Údaje v zákaznickém účtu uchováváme po dobu existence aktivního vztahu se zákazníkem. Pokud po dobu tří let nelze zjistit žádnou aktivitu, je stav vztahu se zákazníkem nastaven na neaktivní. O vymazání svého zákaznického účtu můžete kdykoli požádat.

Integrace služeb třetích stran
Pro některé funkce v naší online nabídce využíváme služeb poskytovatelů třetích stran. Příslušné služby jsou převážně volitelné funkce, které musíte výslovně zvolit nebo použít. S příslušnými poskytovateli jsme uzavřeli smluvní dohody o poskytování nebo integraci jejich služeb a v rámci našich možností jsme se zavázali zajistit, aby poskytovatelé třetích stran rovněž poskytovali transparentní informace o rozsahu zpracování osobních údajů a dodržovali ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Google Analytics
Pro statistickou analýzu používáme službu Google Analytics. Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Irsko ("Google").
V rámci služby Google Analytics používá společnost Google soubory cookie mimo jiné k vyhodnocování. Typ a rozsah používání a vyhodnocování souborů cookie určuje společnost Google. Informace generované soubory cookie o vašem používání online nabídky se přenášejí na server společnosti Google a tam se ukládají. Nelze vyloučit, že údaje budou předávány do USA a že vládní agentury budou mít k těmto údajům přístup. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, společnost Google vaši IP adresu předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google a tam zkrácena.

Google z našeho pověření používá tyto informace k vyhodnocování vašeho používání online nabídky, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k tomu, aby nám jako provozovateli online nabídky poskytoval další služby související s používánímwebových stránek a internetu. Kromě toho může společnost Google tyto údaje použít pro své vlastní účely. V rámci těchto účelů může společnost Google například vytvořit profil chování uživatele nebo propojit údaje s jinými údaji, například s existujícím účtem Google. Na tyto postupy zpracování údajů nemáme žádný vliv. Podle společnosti Google není IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics sloučena s jinými údaji, které společnost Google shromažďuje nebo které již má k dispozici. Další informace naleznete v informacích společnosti Google o ochraně osobních údajů, na které je odkaz níže.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace o této problematice naleznete na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o službě Google Analytics a ochraně údajů). Rádi bychom upozornili, že na našich internetových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód "anonymizeIp();" za účelem anonymizace IP adres, přičemž poslední oktet je odstraněn.
Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Matomo
Pro naši online nabídku používáme open source software Matomo pro statistické vyhodnocování využití. Jedná se o službu webové analýzy. Údaje shromážděné společností Matomo jsou ukládány do databáze pro účely analýzy používání, která slouží k optimalizaci našich webových stránek. Shromážděné údaje zahrnují zkrácenou IP adresu, čas, navštívenou webovou stránku, webovou stránku, ze které jste na naši stránku přišli ("referrer"), použitý prohlížeč, dobu strávenou na našich webových stránkách a frekvenci přístupu.

Hodnocení generovaná systémem Matomo jsou zcela anonymní a nelze je použít k identifikaci jednotlivých osob. Údaje uložené společností Matomo nejsou propojeny s jinými zdroji dat ani předávány třetím stranám.

Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na optimalizaci naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Releva.nz
V naší online nabídce používáme technologii retargetingu "Releva.nz" poskytovatele releva GmbH, Feilnerstr. 10, 10969 Berlín (dále jen "Releva.nz").
Retargeting je použití technologie k zobrazení relevantní reklamy uživatelům, kteří již dříve navštívili určitou webovou stránku, a to i poté, co ji opustili. To vyžaduje rozpoznávání uživatelů internetu mimo vlastní webové stránky, k čemuž se používají soubory cookie Releva.nz; kromě toho se zohledňuje předchozí chování při používání. Pokud si například uživatel zobrazí určité produkty, mohou se tyto nebo podobnéprodukty později zobrazit jako reklama na jiných webových stránkách. Jedná se o personalizovanou reklamu, která je přizpůsobena potřebám jednotlivých uživatelů. Informace generované soubory cookie se používají v pseudonymizované podobě k zaznamenání vašich zájmů jako součást pseudonymizovaného uživatelského profilu. Pro personalizovanou reklamu není nutné identifikovat uživatele nad rámec rozpoznání. Údaje použité pro retargeting proto nekombinujeme s žádnými jinými údaji.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Releva.nz naleznete na adrese: https://releva.nz/datenschutz
Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO.

Zpracování objednávek
Vaše osobní údaje pro objednávky používáme pouze v rámci naší společnosti a přidružených společností a u společnosti pověřené zpracováním objednávek.

Ukládání a přenos dat pro objednávky
Při zpracování objednávek spolupracujeme s různými společnostmi, které jsou zodpovědné za zpracování plateb a logistiku. Dbáme na to, aby naši partneři rovněž dodržovali předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše adresní údaje (jméno a adresu) například předáváme příslušné přepravní společnosti, která vám objednané produkty doručí. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi. Pokud si objednáte také instalační službu, předáme vaše adresní údaje (jméno a adresu) poskytovateli instalačních služeb, kterého jsme pověřili provedením instalace ve vašich prostorách. Právním základem je rovněž čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

Údaje uchováváme po dobu, která je nutná k plnění smlouvy. Kromě toho tyto údaje uchováváme za účelem plnění postsmluvních povinností a z důvodu lhůt pro uchovávání údajů podle obchodního a daňového práva po dobu stanovenou zákonem. Tato doba uchovávání je obvykle 10 let do konce příslušného kalendářního roku.

Zpracování plateb pro objednávky přes PayPal
Pokud byl způsob platby zvolen, zpracování platebních příkazů probíhá prostřednictvím poskytovatele služeb PayPal .

Při platbě přes PayPal budete přesměrováni na webové stránky PayPal prostřednictvím odkazu. Při tom budou zpracovávány vaše osobní údaje. Jedná se o vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo (pokud je k dispozici) a údaje o účtu nebo kreditní kartě. Na internetových stránkách společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, naleznete Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů. www.paypal.com.

Právním základem pro zpracování plateb je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi, přičemž způsob platby si můžete svobodně zvolit.

Údaje uchováváme po dobu, která je nutná k plnění smlouvy. Kromě toho tyto údaje uchováváme za účelem plnění postsmluvních povinností a z důvodu lhůt pro uchovávání údajů podle obchodního a daňového práva po dobu stanovenou zákonem. Tato doba uchovávání je obvykle 10 let do konce příslušného kalendářního roku.

Kontrola úvěru
V závislosti na zvoleném způsobu platby může být nutné ověřit vaši úvěruschopnost. V tomto případě využíváme externí poskytovatele služeb, kterým předáváme vaše údaje (jméno, adresu, datum narození, hodnotu objednávky), pokud jste nám dali souhlas s ověřením vaší bonity. Za tímto účelem předáváme údaje společnosti Creditreform Gütersloh, Moltkestr. 3-7, 33330 Gütersloh.
Právním základem pro kontrolu úvěruschopnosti je čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Pokud si nepřejete souhlasit s kontrolou úvěruschopnosti, budete si možná muset zvolit jiný způsob platby.
Součástí úvěrového hodnocení je odhad, jak vysoká je pravděpodobnost selhání s ohledem na naši pohledávku ze zakázky. Od poskytovatele služeb obdržíme pouze hodnotu pravděpodobnosti (tzv. skóre), ale žádné další podrobnosti. Na základě této hodnoty pak posoudíme, zda lze požadovaný způsob platby nabídnout. Po dokončení kontroly je hodnota skóre smazána a není uložena v údajích objednávky. Není proto možné následně posoudit, proč například určitý způsob platby nebyl možný.

Objednávka katalogu
V naší online nabídce máte možnost stáhnout si naše katalogy nábytku ve formátu PDF nebo si je nechat zaslat poštou. Za tímto účelem shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, zejména jméno, adresu a e-mailovou adresu, pokud je to nezbytné pro doručení katalogu.

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelu spojeného se zpracováním údajů. Tím nejsou dotčeny žádné zákonné povinnosti uchovávání údajů.
Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Účet zákazníka
Zákaznický účet pro naši online nabídku si můžete vytvořit dobrovolně. V zákaznickém účtu jsou všechny informace o vás a využívání různých nabídek spravovány centrálně. Tímto způsobem máte možnost spravovat, aktualizovat a v případě potřeby také mazat všechna data. Právním základem pro zpracování údajů pro registraci je čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO v případě souhlasu. Pokud se u nás zaregistrujete za účelem splnění nebo zahájení smlouvy, je právním základem pro zpracování údajů také čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

Registrace zákaznického účtu
Do zákaznického účtu se můžete zaregistrovat online. Pro vytvoření zákaznického účtu jsou vyžadovány následující údaje: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a heslo pro bezpečnostní účely. Pokud při registraci není požadováno nebo zadáno žádné heslo, nejprve vám automaticky přidělíme heslo, které si můžete později změnit. Další údaje lze přidat na základě dobrovolnosti. Vyhrazujeme si právo nabídnout kromě registrace prostřednictvím online nabídky i jiné možnosti registrace, pro které pak platí příslušné předpisy.

Aby bylo možné využívat všechny funkce zákaznického účtu, může být nutné ověřit e-mailovou adresu zadanou při registraci. Za tímto účelem vám na zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzovací odkaz, který musíte vyvolat. Tento postup slouží na jedné straně k zajištění bezpečnosti vašich údajů a na druhé straně k zajištění toho, že komunikace týkající se služeb, stavu doručení nebo platební situace je zasílána na platnou e-mailovou adresu.

Shromažďování údajů prostřednictvím zákaznického účtu
Veškeré údaje týkající se používání online služeb jsou uloženy v zákaznickém účtu, pokud se v každém případě přihlásíte pomocí svého zákaznického účtu. Jedná se zejména o osobní údaje (jméno, věk, adresy, informace o doručení a platbě), vouchery, seznamy přání, historii nákupů, historii komunikace, chování při vyhledávání a navigaci, souhlas s jednotlivými službami (např. newsletter), afinitu ke slevám a informace o klíčových zájmech, které zákazník explicitně nebo implicitně poskytl. Z těchto údajů můžeme vytvořit segmenty a přiřadit do nich zákazníky. Příslušnost k těmto segmentům je rovněž uložena v zákaznickém účtu. Údaje související s polohou, jako jsou vaše doručovací adresy nebo vaše poloha, jsou ukládány, pokud jste k tomu dali souhlas.

Vaše aktuální poloha může být použita k tomu, abychom vám poskytli nabídky založené na poloze. Pokud si nepřejete, aby se údaje v jednotlivých případech ukládaly do vašeho zákaznického účtu, můžete příslušné nabídky využívat bez použití vašeho zákaznického účtu. Pokud chcete zcela zastavit ukládání dat na zákaznickém účtu, můžete svůj zákaznický účet vymazat.

Použití údajů z účtu zákazníka
Uložené údaje používáme ke zpracování společného obchodního vztahu a - pokud jste k tomu dali souhlas - k zasílání zajímavých a relevantních nabídek prostřednictvím všech komunikačních kanálů, které zákazník používá. Na základě uložených údajů se snažíme určit, které nabídky jsou pro vás relevantní.

V rámci obchodního vztahu vás kontaktujeme prostřednictvím kontaktních údajů, které jste nám poskytli při využívání jednotlivých služeb. Například budete automaticky dostávat oznámení o objednávkách nebo informace o stavu doručení; budeme vás informovat podle vámi zvolených preferencí. Kontakt lze navázat prostřednictvím e-mailu, zpráv v chytrém telefonu nebo jiných digitálních komunikačních kanálů. Kromě toho si můžete zvolit volitelné komunikační kanály a příležitosti, mezi něž patří zejména speciální bulletiny a zprávy z aplikací.

Doba uložení a vymazání
Údaje získané při používání zákaznického účtu se zpravidla uchovávají po dobu existence zákaznického účtu, ale na požádání je lze předčasně vymazat. Velkou část údajů lze zobrazit přímo online a - s výjimkou e-mailové adresy - je možné je změnitnebo vymazat. Svůj zákaznický účet můžete kdykoli vymazat tak, že nás o tom informujete, například také prostřednictvím obecného kontaktního formuláře. V případě okamžitého vymazání nelze údaje později obnovit v případě obnovené registrace.

Komunikace s námi
Můžete nás kontaktovat různými způsoby, mimo jiné prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Rádi vás také budeme pravidelně informovat prostřednictvím našeho newsletteru e-mailem.

Kontaktní formulář
Pokud si přejete použít kontaktní formulář v naší online nabídce, shromažďujeme osobní údaje, které uvedete v kontaktním formuláři, zejména jméno a e-mailovou adresu. Ukládáme také IP adresu a datum a čas požadavku. Údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme výhradně za účelem zodpovězení vašeho dotazu nebo žádosti.
Sami se můžete rozhodnout, jaké informace nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete. Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO.
Poté, co jsme záležitost zpracovali, jsou údaje zpočátku uloženy pro případ jakýchkoli dotazů. O vymazání údajů lze kdykoli požádat, jinak údaje vymažeme po úplném vyřešení záležitosti; zákonné povinnosti uchovávání údajů zůstávají v každém případě nedotčeny.

Zpravodaj
Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, bude vaše e-mailová adresa použita pro naše vlastní reklamní účely, dokud se z odběru neodhlásíte. Za tímto účelem budete e-mailem pravidelně dostávat informace o aktuálních tématech a e-maily při zvláštních příležitostech, například o speciálních akcích. E-maily mohou být personalizované a individualizované na základě informací, které o vás máme.
Pro registraci k odběru našeho newsletteru, pokud jste nám k tomu nedali písemný souhlas, používáme tzv. double opt-in postup, tj. newsletter vám zašleme e-mailem pouze tehdy, pokud jste předtím výslovně potvrdili, že si přejete, abychom zasílání newsletteru aktivovali. Poté vám zašleme oznamovací e-mail a požádáme vás o potvrzení, že si přejete dostávat náš newsletter kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO, pokud jste se výslovně zaregistrovali k odběru newsletteru. V rámci zákonných požadavků je také možné, že od nás obdržíte náš newsletter bez výslovného souhlasu, protože jste si u nás objednali zboží nebo služby, v této souvislosti jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu a vy jste nevznesli námitku proti zasílání informací e-mailem. V tomto případě je právním základem náš oprávněný zájem na zasílání přímé reklamy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Pokud si již nepřejete dostávat od nás informační bulletiny, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna nebo vznést námitku proti dalšímu zasílání informačních bulletinů, aniž by vám vznikly jakékoli náklady kromě nákladů na přenos podle základních sazeb. Stačí použít odkaz pro odhlášení z odběru, který je uveden v každém newsletteru , nebo nám poslat zprávu.

Sociální média
Kromě naší online nabídky využíváme k předávání informací a komunikaci také různé kanály sociálních médií, na které najdete odkazy v naší online nabídce nebo ve kterých najdete odkazy na naši online nabídku. Konkrétně využíváme sociální sítě. Odkazy poznáte podle příslušného loga poskytovatele.

Kliknutím na odkazy se otevřou příslušné stránky sociálních médií, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Platí zde podrobnosti o ustanoveních a oznámeních o ochraně údajů příslušných poskytovatelů. Níže jsme pro vás shrnuli přehled příslušných oznámení poskytovatelů. Platná ustanovení naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů jednotlivých poskytovatelů; ta naleznete na adrese:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Před vyvoláním příslušných odkazů nejsou příslušným poskytovatelům předávány žádné osobní údaje. Váš přístup na odkazovanou stránku je zároveň základem pro zpracování údajů příslušnými poskytovateli.
Pro naše využívání kanálů sociálních médií Facebook, Instagram a YouTube platí také následující informace o souvisejícím zpracování vašich osobních údajů.

Fanpage na Facebooku
Kromě vlastní online nabídky provozujeme také fanouškovskou stránku na sociální síti Facebook. Prostřednictvím fanouškovské stránky poskytujeme informace o našich aktivitách a nabízíme komunikační kanál. Sociální síť Facebook provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook").

Vymezení odpovědnosti
V rámci možností, které Facebook nabízí, se snažíme zajistit ochranu vašeho soukromí a vašich soukromých údajů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s vaší návštěvou fanouškovské stránky, platí bez omezení vysvětlení v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vzhledem k integraci fanouškovské stránky do nabídky Facebooku je třeba upozornit na to, že osobní údaje jsou zároveň zpracovávány společností Facebook. Na zpracování údajů společností Facebook nemáme žádný vliv, zejména pro nás společnost Facebook nejedná jako zpracovatel na naši odpovědnost.

Zpracování údajů společností Facebook se řídí - alespoň podle Facebooku - pokyny společnosti Facebook, které jsou k dispozici na adrese. https://de-de.facebook.com/policy.php.
Z hlediska ochrany osobních údajů lze předpokládat, že Facebook a my jsme společně odpovědní za provoz fanouškovské stránky a vyhodnocování údajů uživatelů při návštěvě fanouškovské stránky. V souladu s požadavky na ochranu osobních údajů jsme se se společností Facebook dohodli na vymezení odpovědnosti.

Facebook Insights
Facebook nabízí provozovatelům fanouškovských stránek možnost získat přehled o využívání fanouškovské stránky a jejích uživatelů prostřednictvím funkce Page Insights. Prostřednictvím služby Page Insights lze vyvolat a vyhodnotit především statistické údaje. Údaje ze služby Page Insights používáme k tomu, abychom fanouškovskou stránku co nejvíce zatraktivnili a zefektivnili. Za tímto účelem nám Facebook poskytuje data, která sám vytvořil. Další informace o tom, jak funkce Page Insights funguje a kdo je za ni zodpovědný, naleznete na webových stránkách společnosti Facebook. https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum další informace o tom, jak funguje a kdo je za funkci Page Insights zodpovědný.

Messenger
Facebook nabízí uživatelům, kteří jsou zaregistrováni na Facebooku, možnost přímé komunikace prostřednictvím služby Facebook Messenger. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím Messengeru, předané údaje budou uloženy a použity výhradně pro účely odpovědi na váš dotaz. Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO a náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v evidenci a zpracování dotazů zákazníků, ve vyhodnocování dotazů zákazníků a v kontrole zneužití.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě vašich osobních údajů se tak stane po ukončení příslušné konverzace. Pro nás je rozhovor ukončen, když okolnosti naznačují, že daná záležitost byla definitivně objasněna. Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů; v takovém případě údaje okamžitě vymažeme, pokud neexistuje důvod pro jejich další uchovávání.

Další informace na Facebooku
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně našeho používání osobních údajů v souvislosti s používáním fanouškovské stránky na Facebooku, můžete se na nás a na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů kdykoli obrátit. Kontaktní údaje a komunikační kanály jsou vysvětleny v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud máte dotazy týkající se ochrany údajů na Facebooku, rádi bychom vás požádali, abyste se obrátili přímo na Facebook. Obecné informace o bezpečném používání sociálních sítí poskytuje také německý Spolkový úřad pro bezpečnost informací (BSI) na svých internetových stránkách na adrese https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html webové stránky.

Účet na Instagramu
Kromě vlastní online nabídky provozujeme také účet na sociální síti Instagram. Prostřednictvím účtu na Instagramu poskytujeme informace o našich aktivitách a nabízíme komunikační kanál. Sociální síť Instagram provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook").

Odpovědnost podle zákona o ochraně osobních údajů
V rámci možností Instagramu se snažíme zajistit ochranu vašeho soukromí a vašich soukromých údajů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s vaší návštěvou účtu na Instagramu, platí bez omezení vysvětlení v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vzhledem k integraci účtu do nabídky Facebooku je třeba také poznamenat, že osobní údaje jsou současně zpracovávány společností Facebook. Na zpracování údajů společností Facebook nemáme žádný vliv, zejména pro nás společnost Facebook nejedná jako zpracovatel na naši odpovědnost. Zpracování údajů společností Facebook se řídí - alespoň podle Facebooku - pokyny společnosti Facebook, které jsou k dispozici na adrese. https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů se předpokládají dvě samostatné odpovědnosti Facebooku a nás za provoz účtu Instagram a související možnosti komunikace a vyhodnocování. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s vaší návštěvou naší stránky na Instagramu a o účelech a prostředcích tohoto zpracování rozhodujeme pouze my, jsme za toto zpracování údajů odpovědní. Obvykle se tak děje v případě, že s námi komunikujete přímo prostřednictvím funkce "Instagram Direct Messaging" a předáváte nám přitom své údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracovává společnost Facebook a o účelech a prostředcích zpracování údajů rozhoduje pouze společnost Facebook, je za toto zpracování údajů odpovědná pouze společnost Facebook. To se týká zejména vyhodnocování chování uživatelů společností Facebook pro její vlastní účely.

Postřehy ze služby Instagram
Facebook nabízí provozovatelům účtů na Instagramu možnost získat přehled o používání účtu a jeho uživatelů prostřednictvím funkce "Instagram Insights". Prostřednictvím služby Instagram Insights lze přistupovat a vyhodnocovat především statistické údaje. Údaje z aplikace Instagram Insights používáme k tomu, aby byl účet na Instagramu co nejatraktivnější a nejefektivnější. Za tímto účelem nám Facebook poskytuje údaje, které sám na vlastní odpovědnost vytvořil. Údaje, které dostáváme od společnosti Facebook, jsou většinou anonymizované údaje a statistiky. Pokud v této souvislosti obdržíme osobní údaje, jsme odpovědní za jejich další zpracování za účelem vyhodnocení používání našeho účtu na Instagramu.

Další informace o službě Instagram Insights poskytuje společnost Facebook na adrese https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460 další informace.

Přímé zprávy Instagramu
Na Instagramu máte možnost komunikovat s námi přímo prostřednictvím funkce "Instagram Direct Messaging". Pokud nás kontaktujete prostřednictvím funkce přímého zasílání zpráv na Instagramu, předané údaje budou uloženy a použity výhradně pro účely

odpovědi na váš dotaz. Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO a náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v evidenci a zpracování dotazů zákazníků, ve vyhodnocování dotazů zákazníků a v kontrole zneužití.
Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pokud jde o vaše osobní údaje, je to v případě, že příslušná konverzace skončila. Pro nás je rozhovor ukončen, když je z okolností zřejmé, že daná záležitost byla definitivně objasněna. Máte možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů; v takovém případě údaje okamžitě vymažeme, pokud neexistuje důvod pro jejich další uchovávání.

Další informace na Instagramu
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se používání osobních údajů v souvislosti s používáním našeho účtu na Instagramu, neváhejte se na nás a na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů kdykoli obrátit. Kontaktní údaje a komunikační kanály jsou vysvětleny v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud máte dotazy týkající se ochrany údajů na sociální síti Instagram, kterou nabízí společnost Facebook, rádi bychom vás požádali, abyste se obrátili přímo na společnost Facebook. Na tomto místě bychom také rádi upozornili, že Spolkový úřad pro bezpečnost informací (BSI) poskytuje obecné informace o bezpečném používání sociálních sítí na svých internetových stránkách na adrese https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html poskytuje obecné informace o bezpečném používání sociálních sítí.

Kanál YouTube
Kromě vlastní online nabídky provozujeme také kanál na videoplatformě YouTube. Prostřednictvím tohoto kanálu poskytujeme informace o našich aktivitách a nabízíme komunikační kanál. Provozovatelem videoplatformy YouTube je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google").

Podotýkáme, že videoplatformu a její funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. diskuse, komentáře).

Zpracování osobních údajů

Údaje shromážděné o vás při používání služby budou zpracovávány společností Google a mohou být přenášeny mimo Evropskou unii. Zpracovávané údaje zahrnují mimo jiné údaje, které dobrovolně poskytnete, jako je vaše jméno, uživatelské jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, obsah, který vytvoříte, nahrajete nebo obdržíte, jako jsou fotografie a videa, dokumenty a tabulky a komentáře, vaše IP adresa, údaje o koncovém zařízení, které používáte, informace o webových stránkách a obsahu, který jste navštívili, a také vaše poloha a váš poskytovatel mobilního telefonu. Nemáme žádný vliv na typ a rozsah údajů zpracovávaných společností Google, způsob jejich zpracování a použití ani na předávání těchto údajů třetím stranám. Informace o tom, jaké údaje společnost Google zpracovává a pro jaké účely, najdete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na adrese. https://policies.google.com/?hl=de&gl=de.

Údaje, které zadáte na YouTube, zejména uživatelské jméno a obsah zveřejněný pod vaším účtem, zpracováváme v rozsahu, v jakém můžeme odkazovat na vaše příspěvky nebo na ně odpovídat, případně zveřejňovat naše příspěvky, které odkazují na váš účet. Údaje, které volně zveřejňujete a šíříte na YouTube, tímto způsobem zahrnujeme do naší nabídky a zpřístupňujeme je našim sledujícím.

V obecných nastaveních svého účtu Google máte možnost omezit zpracování svých údajů. Kromě toho můžete v možnostech nastavení omezit přístup společnosti Google k údajům o kontaktech a kalendáři, fotografiím, údajům o poloze atd. v mobilních zařízeních. To však závisí na použitém operačním systému. Kromě těchto nástrojů nabízí společnost Google také specifická nastavení ochrany osobních údajů pro službu YouTube. Více informací najdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infochoices.

Analytika YouTube
Společnost Google nabízí provozovatelům kanálů YouTube možnost získat přehled o používání účtu a jeho uživatelů prostřednictvím funkce "YouTube Analytics". Prostřednictvím služby YouTube Analytics lze získat a vyhodnocovat především statistické údaje. Údaje z nástroje YouTube Analytics používáme k tomu, aby byl kanál YouTube co nejatraktivnější a nejefektivnější. Za tímto účelem nám společnost Google poskytuje údaje, které sama na vlastní odpovědnost vytvořila. Údaje, které dostáváme od společnosti Google, jsou většinou anonymizované údaje a statistiky. Pokud v této souvislosti obdržíme osobní údaje, jsme odpovědní za jejich další zpracování za účelem vyhodnocení používání našeho kanálu YouTube. Další informace o službě YouTube Analytics poskytuje společnost Google na adrese https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=de k dispozici.

Další informace na YouTube
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našeho používání osobních údajů v souvislosti s používáním kanálu YouTube, můžete se na nás a na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů kdykoli obrátit. Kontaktní údaje a komunikační kanály jsou vysvětleny v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud máte dotazy týkající se ochrany údajů ve společnosti Google, rádi bychom vás požádali, abyste se obrátili přímo na společnost Google.

Vaše práva a kontakt
Klademe velký důraz na co nejtransparentnější vysvětlení zpracování vašich osobních údajů a také na to, abychom vás informovali o právech, která vám náleží. Pokud chcete získat podrobnější informace nebo uplatnit práva, na která máte nárok, můžete nás kdykoli kontaktovat, abychom mohli vaši žádost vyřídit.

Práva subjektů údajů
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte rozsáhlá práva. Především máte komplexní právo na informace a v případě potřeby můžete požadovat opravu a/nebo vymazání či zablokování svých osobních údajů. Můžete také požádat o omezenízpracování a máte právo vznést námitku. Pokud jde o osobní údaje, které jste nám poskytli, máte také právo na přenositelnost údajů .
Pokud chcete uplatnit některá ze svých práv a/nebo získat další informace o nich, obraťte se na náš zákaznický servis.

Odvolání souhlasu a námitky
Po udělení souhlasu jej můžete kdykoli svobodně odvolat s platností do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Kontaktní osobou je také náš zákaznický servis.

Pokud zpracování vašich osobních údajů není založeno na souhlasu, ale na jiném právním základě, můžete proti tomuto zpracování údajů vznést námitku. Vaše námitka vede k přezkoumání a případně k ukončení zpracování údajů. O výsledku přezkumu budete informováni, a pokud bude zpracování údajů přesto pokračovat, obdržíte od nás podrobnější informace o tom, proč je zpracování údajů přípustné.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a kontaktní osoba
Jmenovali jsme externího pověřence pro ochranu osobních údajů, který nás podporuje v otázkách ochrany osobních údajů a na kterého se můžete obrátit i přímo. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho tým vám rádi zodpoví jakékoli dotazy týkající se nakládání s osobními údaji nebo vám poskytnou další informace o problematice ochrany osobních údajů:

Dr. Sebastian Meyer, LL.M. c/o BRANDI Attorneys at Law Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld Telefon: 0521 / 96535-812 E-mail: datenschutz@brandi.net
Pokud byste chtěli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů osobně e-mailem, můžete se na něj obrátit také na adrese. sebastian.meyer@brandi.net.

Stížnosti
Pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování vašich osobních údajů není v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nebo platnými předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete si také stěžovat u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů RA Dr. Sebastiana Meyera, LL.M.. Poté záležitost vyšetří a sdělí vám výsledek vyšetření.

Další informace a změny

Odkazy na další webové stránky
Naše online nabídka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou obvykle takto označeny. Nemáme žádný vliv na to, do jaké míry jsou na propojených webových stránkách dodržovány platné předpisy o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám proto, abyste se informovali také o příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů na jiných webových stránkách.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Stav tohoto prohlášení o ochraně údajů je označen datem (níže). Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit s platností do budoucna. Ke změně dochází zejména v případě technických úprav online nabídky nebo v případě změn požadavků na ochranu údajů. Aktuální verze prohlášení o ochraně osobních údajů je vždy k dispozici přímo v online nabídce. Doporučujeme, abyste se pravidelně informovali o změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Stav těchto zásad ochrany osobních údajů: listopad 2022


Flötotto Česká republika s.r.o.
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha – Stodůlky
Česká Republika
T: +420 607 884 912
info@floetotto.cz