Otisk

Otisk

Flötotto Česká republika s.r.o.
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha – Stodůlky
Česká Republika
DIČ.: CZ10904891
IČO: 10904891

T +420 607 884 912
info@floetotto.cz

Výroba:
Lnáře103
387 42 Lnáře
Česká Republika

Jednatel společnosti:
Frederik Flötotto
Tobias Bleifuß
Michael Hencke

Realizace: it’s mee
Programování: Alex Kern


1. Omezení odpovědnosti

Obsah této webové stránky
Obsah tohoto webu je vytvářen s maximální péčí. Poskytovatel však nepřijímá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Použití dostupného obsahu je na vlastní riziko uživatele. Příspěvky označené jménem odrážejí názor příslušného autora a ne vždy názor poskytovatele.

Dostupnost webových stránek
Poskytovatel se bude snažit nabízet službu co možná nepřerušovaně. I při veškeré náležité péči však nelze vyloučit prostoje. Poskytovatel si vyhrazuje právo svou nabídku kdykoli změnit nebo ukončit.

Externí odkazy
Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Za tyto webové stránky odpovídají příslušní provozovatelé. Při prvním propojení externích odkazů poskytovatel zkontroloval obsah třetích stran, zda nedošlo k jakémukoli porušení právních předpisů. V té době nebyla patrná žádná porušení právních předpisů. Poskytovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah propojených stránek. Používání externích odkazů neznamená, že se poskytovatel ztotožňuje s obsahem za referencí nebo odkazem. Neustálá kontrola těchto externích odkazů není pro poskytovatele bez konkrétního upozornění o porušení právních předpisů únosná. Pokud se však dozvíme o porušení právních předpisů, budou tyto externí odkazy okamžitě smazány.

Žádný smluvní vztah
Používáním webových stránek poskytovatele nevznikají žádné smluvní vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem. V tomto ohledu neexistují vůči poskytovateli žádné smluvní ani kvazismluvní nároky. V případě, že by používání webových stránek mělo přece jen vést ke smluvnímu vztahu, platí čistě preventivně následující omezení odpovědnosti: Poskytovatel odpovídá za úmysl a hrubou nedbalost, jakož i za porušení základní smluvní povinnosti (základní povinnost). Poskytovatel omezeně ručí za náhradu takových, pro smlouvu typických škod, které byly předvídatelné v době uzavření smlouvy, a byly způsobené lehkým nedbalým porušením základních povinností jím samým nebo některým z jeho zákonných zástupců nebo jeho pomocníků. V případě lehkého nedbalostního porušení vedlejších povinností, které nejsou základními povinnostmi, poskytovatel neručí. Odpovědnost za škody, které spadají do oblasti ochrany nebo záruky poskytnuté poskytovatelem, jakož i odpovědnost za nároky na základě zákona o odpovědnosti za výrobek a škody způsobené úrazem na životě, na těle nebo na zdraví, zůstávají tímto nedotčeny.

2. Autorská práva

Obsah a díla publikovaná na této webové stránce jsou chráněna autorskými právy. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským zákonem, vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo držitele autorských práv. To platí zejména pro kopírování, editaci, překlad, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a příspěvky třetích stran jsou jako takové označeny. Neoprávněné kopírování nebo šíření jednotlivých obsahů nebo úplných stránek není povoleno a je trestné. Je povoleno pouze kopírování a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití. Odkazy na webové stránky poskytovatele jsou vždy vítány a nevyžadují souhlas poskytovatele webových stránek. Zobrazení tohoto webu v externích rámcích je povoleno pouze se schválením.

3. Zvláštní podmínky použití

Pokud se zvláštní podmínky pro individuální použití této webové stránky odchylují od výše uvedených bodů (1) až (4), je to výslovně uvedeno na příslušném místě. V takovém případě platí pro příslušný jednotlivý případ zvláštní podmínky použití.