VOP

Všeobecné obchodní podmínky

I. Platnost všeobecných obchodních podmínek pro nákup spotřebního zboží

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup spotřebního zboží se vztahují na aktuální a všechny následné smlouvy s tuzemskými zákazníky společnosti Flötotto Česká republika s.r.o.- dále jen Flötotto, které se převážně zaměřují na dodávání spotřebního zboží zákazníkovi. Další závazky převzaté společností Flötotto Česká republika s.r.o. nemají vliv na platnost těchto všeobecných obchodních podmínek pro prodej spotřebního zboží.

2. Protichůdné nebo odlišné obchodní podmínky zákazníka nezavazují Flötotto Česká republika s.r.o., ani když jim Flötotto Česká republika s.r.o. výslovně neodporuje nebo bez ohledu na protichůdné nebo odlišné obchodní podmínky zákazníka bezpodmínečně poskytuje služby nebo přijímá služby zákazníka. Stejně tak společnost Flötotto Česká republika s.r.o. není povinována v rozsahu, v němž se podmínky zákazníka liší od zákonných ustanovení bez ohledu na obsah těchto všeobecných podmínek nákupu spotřebního zboží.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup spotřebního zboží jsou koncipovány pro smlouvy, na které se vztahují zvláštní ustanovení o nákupu spotřebního zboží (§§ 474 a násl. BGB). Pokud tento předpoklad neplatí, použijí se „Všeobecné obchodní podmínky“ společnosti Flötotto Česká republika s.r.o..


II. Uzavření kupní smlouvy

1. Před uzavřením smlouvy je zákazník povinen výslovně upozornit Flötotto Česká republika s.r.o., pokud objednané zboží nemá být vhodné pouze pro běžné použití, pokud zákazník předpokládá určitou vhodnost použití nebo pokud očekává kvalitu založenou na veřejných prohlášeních, reklamě nebo jiných okolnostech mimo konkrétní smlouvu, nebo pokud má být zboží používáno za neobvyklých nebo zvláštních zdravotních, bezpečnostních nebo environmentálních rizik nebo musí zvládat vyšší zátěž při používání.

2. Objednávky zákazníka musí být učiněny písemně. Pokud se objednávka zákazníka odchyluje od návrhů nebo nabídky Flötotto Česká republika s.r.o., musí zákazník na tyto odchylky obzvláště upozornit.

3. Všechny objednávky, zejména i ty, které přijmou zaměstnanci Flötotto Česká republika s.r.o., budou účinné pouze tehdy, pokud Flötotto Česká republika s.r.o. vydá písemné potvrzení objednávky. Skutečná expedice objednaného zboží, jiné chování Flötotto Česká republika s.r.o. nebo mlčení není důvodem k důvěře zákazníka v uzavření kupní smlouvy. Flötotto Česká republika s.r.o. může zaslat písemné potvrzení objednávky do 14 kalendářních dnů poté, co Flötotto Česká republika s.r.o. obdrželo objednávku zákazníka.

4. Písemné potvrzení objednávky od Flötotto Česká republika s.r.o. je rozhodující pro rozsah celého obsahu smlouvy i na základě krátkodobých a písemných námitek zákazníka a uzavírá smlouvu i tehdy, když neobsahuje všechny body, k nimž chtěl zákazník učinit dohodu, nebo se jiným způsobem odchyluje od prohlášení zákazníka, mimo jiné s ohledem na výhradní platnost těchto všeobecných obchodních podmínek pro nákup spotřebního zboží. Zvláštní požadavky zákazníka, zejména speciální použití a očekávání kvality zákazníkem, záruky nebo jiné přísliby, týkající se zboží nebo provádění smlouvy, vyžadují v každém případě výslovné písemné potvrzení.

5. Zaměstnanci, obchodní zástupci a další zprostředkovatelé prodeje společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. nejsou oprávněni zdržet se požadavku písemného potvrzení zakázky nebo dávat přísliby nebo záruky, které se liší obsahem. Změny uzavřené smlouvy vyžadují také písemné potvrzení společnosti Flötotto Česká republika s.r.o..


III. Povinnosti společnosti Flötotto Česká republika s.r.o.

1. Flötotto Česká republika s.r.o. musí dodat zboží uvedené v písemném potvrzení zakázky. Pokud je třeba podrobněji specifikovat dodávané zboží, provede Flötotto Česká republika s.r.o. specifikaci s ohledem na vlastní zájmy a na zájmy zákazníka, které jsou pro Flötotto Česká republika s.r.o. rozpoznatelné a legitimní. Společnost Flötotto není povinna poskytovat služby, které nejsou uvedeny v písemném potvrzení zakázky nebo v těchto všeobecných podmínkách pro prodej spotřebního zboží; Flötotto Česká republika s.r.o. zejména není povinna dodávat výslovně neuvedené příslušenství, aplikovat dodatečná ochranná zařízení, předávat pokyny k montáži, provádět montáže nebo radit zákazníkovi.

2. Třetí strany, které se nepodílejí na uzavření smlouvy, zejména odběratelé zákazníka, nejsou oprávněni požadovat, aby byla dodávka doručena jim. Odpovědnost zákazníka za přijetí zůstává, i když postoupí nároky třetím stranám.

3. Společnost Flötotto Česká republika s.r.o. je povinna s ohledem na předpisy v oddíle II.-1. a II.-4. a při zohlednění v branži obvyklých tolerancí, pokud jde o druh, množství, kvalitu a balení, dodat zboží průměrného typu a kvality. Pokud zboží, které má být dodáno, nelze dodat ve stavu nabízeném v době uzavření smlouvy, protože došlo ke zdokonalení sériových produktů, je Flötotto oprávněno dodat vylepšenou verzi. Odchylky ve struktuře a barvě jsou vyhrazeny za předpokladu, že jsou způsobeny povahou použitých materiálů a jsou v branži obvyklé. Flötotto je oprávněno provádět dílčí dodávky a fakturovat je samostatně.

4. Dohodnuté dodací lhůty nebo dodací termíny platí za předpokladu, že zákazník včas poskytne podklady, povolení nebo schválení, zaplatí zálohy dle dohody a splní všechny ostatní povinnosti, které mu přísluší. Jinak začínají dohodnuté dodací lhůty dnem písemného potvrzení zakázky společností Flötotto Česká republika s.r.o.. Flötotto Česká republika s.r.o. je oprávněno provést dodávku i před dohodnutým termínem.

5. Flötotto Česká republika s.r.o. je oprávněno plnit smluvní závazky po plánovaném termínu, pokud je zákazník informován o překročení termínu a je mu sdělena lhůta pro opožděné plnění, ledaže by opožděné plnění bylo pro zákazníka nepřijatelné nebo pokud zákazník v přiměřené lhůtě nabídku opožděného plnění nepřijme. V případě opožděného plnění uhradí Flötotto Česká republika s.r.o. dodatečné výdaje zákazníka, které vznikly prokazatelně v důsledku zmeškání termínu, pokud Flötotto Česká republika s.r.o. odpovídá za škodu podle ustanovení v oddíle VIII.

6. Bez ohledu na to, zda dopravu provádí společnost Flötotto Česká republika s.r.o., zákazník nebo třetí strana, přechází riziko, i když zboží není jasně označeno, na zákazníka, jakmile začne nakládka, nebo zákazník nesplní povinnost převzít zboží. Naložení zboží je jednou z povinností zákazníka. Klauzule jako „dodání zdarma...“ nebo klauzule podobné povahy mají za následek pouze odlišnou regulaci nákladů na dopravu, ale nemění výše uvedené pravidlo rizika.

7. Společnost Flötotto Česká republika s.r.o. není povinna převzít od zákazníka zpět obalový materiál (přepravní, prodejní a jiné obaly). Bez ohledu na zákonná ustanovení je musí zákazník buď znovu použít, recyklovat nebo zlikvidovat předepsaným způsobem na vlastní náklady. Výše uvedené ustanovení platí bez ohledu na to, zda je zákazníkovi za obal účtováno zvlášť nebo ne.

8. Aniž by se Flötotto Česká republika s.r.o. vzdalo dalších zákonných práv, je oprávněno vyjádřit nejistotu dle § 321 BGB, zejména pokud zákazník pouze nedostatečně plní své závazky vůči Flötotto nebo třetím osobám nebo platí pomalu, nebo pokud je překročen nebo nastávající platbou bude překročen limit stanovený pojistitelem úvěru. Společnost Flötotto Česká republika s.r.o. není povinna pokračovat ve službách, pokud výkony poskytované zákazníkem k odvrácení vyjádření nejistoty nenabízejí dostatečné zabezpečení nebo by mohly být napadnutelné.


IV. Cena a platba

1. Bez ohledu na další povinnosti zajistit nebo připravit platbu je kupní cena splatná při vystavení faktury. Výše zákonem stanoveného úroku ze splatnosti je stanovena podle § 288 BGB. Poskytnuté platební podmínky se nepoužijí a neuhrazené pohledávky jsou splatné okamžitě, pokud je podána žádost o insolvenční řízení proti aktivům zákazníka, pokud zákazník neplní základní povinnosti vůči Flötotto Česká republika s.r.o. nebo vůči třetím stranám bez uvedení odůvodnění, nebo zákazník poskytl nesprávné informace o své bonitě.

2. Dohodnutá cena pokrývá služby společnosti Flötotto Česká republika s.r.o., s výjimkou obalů. Zákonná daň z obratu se počítá samostatně a zákazník ji musí zaplatit dodatečně.

3. Schválení slevy se v každém jednotlivém případě vykáže v písemném potvrzení zakázky společností Flötotto Česká republika s.r.o. a je platné pouze za podmínky včasné a úplné platby.

4. Platby se provádějí v eurech bez jakýchkoli odpočtů nebo výloh a zdarma prostřednictvím banky určené společností Flötotto Česká republika s.r.o.. Pro včasnost platby je rozhodující bezpodmínečný převod na bankovní účet. Zaměstnanci společnosti Flötotto Česká republika s.r.o., obchodní zástupci nebo jiní zprostředkovatelé prodeje nejsou oprávněni přijímat platby.

5. Flötotto Česká republika s.r.o. může započítat příchozí platby podle vlastního uvážení proti pohledávkám existujícím vůči zákazníkovi v době platby na základě vlastních nebo postoupených práv.

6. Práva zákazníka na započtení proti nárokům společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. jsou vyloučena, ledaže by protinávrh byl odůvodněn vlastním právem zákazníka a byl buď právně stanoven nebo splatný a nesporný nebo pokud nebyl písemně uznán společností Flötotto Česká republika s.r.o..

7. Práva zákazníka zadržet platbu nebo vznést námitky jsou vyloučena, ledaže by společnost Flötotto Česká republika s.r.o. i přes písemné varování významně porušila povinnosti vyplývající ze stejného smluvního vztahu a nenabídla přiměřené zabezpečení.


V. Záruka

1. Bez vzdání se zákonných výluk nebo omezení odpovědnosti společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. je zboží vadné, pokud s přihlédnutím k ustanovením v oddílech II.-1., II.-4. a III. znatelně se liší od typu, množství, kvality nebo vhodnosti pro použití dohodnuté v písemném potvrzení objednávky nebo porušuje závazné právní požadavky. Funkční porucha / porucha mechanických částí dodávaného zboží v souvislosti s opotřebením, jakož i změny modelu, konstrukce nebo materiálu, které odpovídají nejnovějším technickým poznatkům, a přirozené odchylky ve struktuře, barvě a zrnitosti nepředstavují vadu produktu. Použité zboží je dodáváno s vyloučením jakékoli záruky.

2. Pokud písemné potvrzení zakázky výslovně nestanoví jinak, není Flötotto Česká republika s.r.o. odpovědné za to, že zboží není vhodné pro určitý způsob použití nebo že nemá vlastnosti, které nelze očekávat s ohledem na cenu dohodnutou za zboží. Flötotto neodpovídá za materiálové vady, ke kterým dojde po převodu rizika. Pokud se zákazník pokusí odstranit materiálové vady sám nebo prostřednictvím třetích osob bez souhlasu společnosti Flötotto Česká republika s.r.o., je Flötotto Česká republika s.r.o. zproštěno povinnosti poskytnout záruku, pokud to nebylo provedeno řádně.

3. Jakékoli záruky nebo přísliby požadované zákazníkem musí být vždy výslovně zmíněny jak v písemném potvrzení zakázky, tak i v případě následného obchodu. Zejména označení podobná klíčovým slovům, odkaz na obecně uznávané normy, používání ochranných známek nebo značek kvality nebo předkládání vzorů nebo vzorků samy o sobě neodůvodňují převzetí záruky nebo příslibu. Zaměstnanci společnosti Flötotto Česká republika s.r.o., obchodní zástupci nebo jiní zprostředkovatelé prodeje nejsou oprávněni vydávat záruky nebo přísliby ani poskytovat informace o zvláštní použitelnosti nebo ziskovosti zboží.

4. Zákazník musí každou dodávku prozkoumat okamžitě a v každém ohledu na rozpoznatelné i typické odchylky kvalitativního, kvantitativního a jiného druhu a neprodleně písemně informovat Flötotto Česká republika s.r.o. o odchylkách s přesným popisem druhu a rozsahu; jinak se dodávka považuje za schválenou. Zaměstnanci společnosti Flötotto Česká republika s.r.o., obchodní zástupci nebo jiní zprostředkovatelé prodeje nejsou oprávněni přijímat oznámení o vadách ani vydávat prohlášení o záruce.

5. Bez omezení zvláštních možností postihu zákazníka v souladu s ustanovením § 478 BGB může zákazník požadovat od společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. následné plnění v přiměřené lhůtě po oznámení vady v souladu se zákonnými ustanoveními. Flötotto Česká republika s.r.o. není povinen nést náklady vzniklé v souvislosti s následným plněním, pokud se zvýší v důsledku změny místa nebo jiných změn zboží, které byly provedeny po zaslání oznámení o vadách. V případě, že dodatečné plnění nakonec selže, není možné nebo nebude provedeno v přiměřené lhůtě, je zákazník oprávněn v souladu se zákonnými ustanoveními buď po stanovení termínu a hrozbě odmítnutí v prekluzivní lhůtě čtyř týdnů odstoupit od smlouvy po uplynutí lhůty nebo snížit kupní cenu. Bez ohledu na právní kroky zákazníka má Flötotto Česká republika s.r.o. vždy nárok, v souladu s ustanovením v oddílu III.-5. opravit vadné zboží nebo dodat náhradní díly.

6. Pokud není písemně dohodnuto jinak a výhradou lstivého zatajením ze strany Flötotto Česká republika s.r.o. a bez omezení zvláštních možností postihu zákazníka dle § 478 BGB, nemá zákazník žádné další nároky z důvodu dodání vadného zboží. Tím nejsou dotčeny právně zdůvodněné nároky na náhradu škody v souladu s ustanoveními oddílu VIII.

7. S výhradou odvolání podle §§ 478, 479 BGB, jakékoli nároky zákazníka z důvodu dodání vadného zboží zanikají jeden rok po začátku zákonné promlčecí doby. Nároky na náhradu záměrné škody zůstávají nedotčeny.


VI. Odvolání zákazníka

1. Ustanovení §§ 478, 479 BGB, určená pro odvolání zákazníka se použijí, pokud nově vyrobené zboží, prodané společností Flötotto Česká republika s.r.o., bude nakonec prodáno spotřebiteli zákazníkem nebo prostřednictvím jeho domácího kupujícího. Ustanovení se nevztahují na použité zboží, včetně renovovaného zboží, a neplatí, pokud je zboží prodávané společností Flötotto Česká republika s.r.o. zpracováno zákazníkem nebo jeho kupujícími, smícháno s jinými věcmi, smíšeno nebo pevně spojeno, podle obecného názoru je na něj nahlíženo jako zcela jiný předmět než předmět prodaný společností Flötotto Česká republika s.r.o. nebo není získán spotřebitelem na základě kupní smlouvy.

2. Zákazník se nemůže dovolávat ustanovení § 478, 479 BGB, pokud odpovídá za vlastnosti nebo vhodnost pro použití zboží, které není předmětem dohod uzavřených s Flötotto Česká republika s.r.o., nebo zákazník nebo jeho vnitrostátní odběratelé - včetně přeshraničního obchodu s vyloučením kupního zákona OSN, upravují platnost příslušných zákonných ustanovení.

3. Před každou expedicí zboží zakoupeného od společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. je zákazník povinen ho v každém ohledu zkontrolovat z hlediska rozpoznatelných a typických odchylek kvalitativních, kvantitativních a jiných a v případě zjištěných nebo podezřelých vad se zdržet expedice dotyčného zboží svým odběratelům. Rozsah a výsledek šetření je třeba zaprotokolovat. Dále je zákazník povinen na začátku každého kalendářního čtvrtletí zaslat společnosti Flötotto Česká republika s.r.o., bezplatně a aniž by k tomu byl vyzván, podrobný seznam zboží, které zákazník zakoupil od společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. a které má 1 rok po dodání ještě stále v držení.

4. Nároky uplatněné formou postihu jsou omezeny na vlastní náklady zákazníka. Zákazník má nárok na náhradu výdajů pouze v případě, že dodatečné plnění nevedlo k nepřiměřeným nákladům.

5. V případě, že je zákazník oprávněn k odstoupení od smlouvy, snížení kupní ceny nebo uhrazení výdajů, může Flötotto Česká republika s.r.o. z důvodu plnění převést nároky ze záruky, na které má Flötotto Česká republika s.r.o. vůči svým dodavatelům nárok z důvodu stejné vady, na zákazníka. Flötotto Česká republika s.r.o. je rovněž oprávněno nabídnout zákazníkovi paušální náhradu; pokud zákazník do 14 kalendářních dnů nevznese námitku proti nabídce kompenzace od Flötotto, jsou všechny nároky zákazníka z důvodu reklamované vady uspokojeny plněním paušální náhrady.


VII. Odstoupení

1. Kromě ustanovení v oddíle V.-5. je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy s přihlédnutím k příslušným zákonným ustanovením, pokud se služby poskytované společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. staly nemožnými, Flötotto Česká republika s.r.o. je v prodlení s plněním hlavních smluvních závazků nebo jinak podstatně porušil povinnosti stanovené touto smlouvou a neplněním nebo za porušení povinností, za které odpovídá Flötotto Česká republika s.r.o. v souladu s oddílem VIII.-1.-c). Aby došlo ke zpoždění, aniž by bylo upuštěno od dalších zákonných požadavků, je vždy vyžadována samostatná písemná žádost, a to i v případě kalendářního času plnění, zaslaného po splatnosti přímo společnosti Flötotto Česká republika s.r.o., aby bylo plnění provedeno v přiměřené lhůtě.

2. Bez vzdání se dalších zákonných práv je Flötotto Česká republika s.r.o. oprávněno odstoupit od smlouvy bez náhrady, pokud zákazník vznese námitku proti platnosti těchto všeobecných prodejních podmínek, pokud bude zahájeno insolvenční řízení proti aktivům zákazníka, pokud má zákazník významné povinnosti bez uvedení odůvodnění, které jsou splatné společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. nebo třetím osobám, pokud zákazník neposkytne správné informace o své úvěruschopnosti, pokud sám Flötotto Česká republika s.r.o. bez své vlastní viny nedostává dodávky správně nebo včas nebo pokud Flötotto Česká republika s.r.o. již není schopen plnit své závazky z jiných důvodů s prostředky, které jsou přiměřené s ohledem na vlastní zájmy a zájmy zákazníka, identifikované v době uzavření smlouvy, a zejména na dohodnutou protihodnotu.


VIII. Náhrada škody

1. S výjimkou odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za výrobek nebo za škody způsobené zaviněným zraněním, na životech, na těle nebo zdraví, je Flötotto Česká republika s.r.o. povinno platit náhradu škody pouze v souladu s následujícími ustanoveními v rámci této smlouvy a mimosmluvně, aniž by se vzdalo uplatnění zákonných předpokladů následujících ustanovení o náhradě škody. Následující ustanovení platí také v případě porušení záručních povinností a v případě prodlení:
a) Ustanovení §§ 478, 479 BGB se nevztahují na nároky zákazníků na náhradu škody. Jakákoli náhrada za dodání vadného zboží je vyloučena, pokud vada není podstatná.
b) Zákazník je primárně v souladu s ustanoveními oddílu III o vnímání doplňkové nabídky plnění nebo v souladu s ustanoveními oddílů V. a VI. povinen přijmout právní prostředky nápravy v rámci záruky a může požadovat pouze náhradu za zbývající nevýhody, ale v žádném případě místo jiných právních prostředků.
c) Flötotto Česká republika s.r.o. odpovídá pouze v případě podstatného a úmyslně zaviněného porušení nebo z hrubé nedbalosti porušených jiných povinností k zákazníkovi.
d) V případě odpovědnosti nahradí Flötotto Česká republika s.r.o. prokázanou škodu zákazníkovi s přihlédnutím k omezením uvedeným v písmenu e), a to v rozsahu, v jakém to bylo pro Flötotto Česká republika s.r.o. v důsledku porušení povinnosti předvídatelné a nevyhnutelné z hlediska vzniku a výše škody pro zákazníka v době uzavření smlouvy. Zákazník musí před uzavřením smlouvy písemně informovat Flötotto Česká republika s.r.o. o zvláštních rizicích a možnostech atypického poškození a neobvyklé výše škody.
e) Flötotto Česká republika s.r.o. neodpovídá za ušlý zisk a nemateriální škody. Jinak je výše náhrady za zpoždění omezena na 0,5 % za každý celý týden zpoždění, maximálně na 5 % a za další porušení povinností na 200 % hodnoty příslušné služby. Tento odstavec neplatí v případě hrubé nedbalosti orgánů společnosti nebo vedoucích pracovníků.
f) Zákazník může požadovat náhradu škody místo plnění bez ohledu na dodržování zákonných ustanovení a ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek pouze tehdy, co dodatečně pohrozil Flötotto Česká republika s.r.o. odmítnutím plnění a pokud plnění neproběhlo, pak definitivně v přiměřené lhůtě plnění Flötotto Česká republika s.r.o. odmítl.
g) Promlčecí doba pro smluvní nároky se vztahuje také na mimosmluvní nároky zákazníka vůči společnosti Flötotto Česká republika s.r.o., které konkurují smluvním nárokům. Pokud Flötotto Česká republika s.r.o. neručí z důvodu záměru nebo nárok zákazníka není předem promlčen, platí pro podání žaloby o náhradu škody šestiměsíční lhůta počínaje zamítnutím náhrady.
h) Výše uvedená ustanovení o odpovědnosti společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. se vztahují také na zákonné nároky zákazníka na náhradu zbytečných výdajů, jakož i na osobní odpovědnost zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pomocných sil společnosti Flötotto Česká republika s.r.o..

2. Bez ohledu na další právní nebo smluvní nároky společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. je zákazník povinen zaplatit společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. následující náhrady:
a) V případě, že platba nedojde včas, uhradí zákazník zákonné náklady soudního a mimosoudního stíhání a úroky ve výši 8% nad základní sazbu Evropské centrální banky.
b) Na základě důkazu zákazníka, že nedošlo k žádné škodě nebo došlo pouze k podstatně nižší škodě, má Flötotto Česká republika s.r.o. v případě zpoždění převzetí nebo dohodnuté, ale nerealizované dodávky zákazníkem po určené přiměřené dodatečné lhůtě nárok na paušální náhradu ve výši 15 % příslušné hodnoty dodávky plus zákonnou daň z obratu.


IX. Výhrada vlastnictví

1. Dodané zboží zůstává majetkem společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. až do úplného vyrovnání všech pohledávek, vzniklých z jakýchkoli právních důvodů, včetně hlavních a vedlejších nároků společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. vůči zákazníkovi, které se stanou splatnými až v budoucnu. V případě aktuální faktury se výhrada vlastnictví vztahuje na příslušný zůstatek.

2. Během existence výhrady vlastnictví poskytne zákazník zaměstnancům Flötotto Česká republika s.r.o. přístup ke zboží podléhajícímu výhradě vlastnictví kdykoli během běžné pracovní doby. Zákazník je povinen pojistit zboží podléhající výhradě vlastnictví proti krádeži, poškození a zničení a na žádost Flötotto Česká republika s.r.o. zboží samostatně skladovat na vlastní náklady nebo jej náležitě oddělit, zřetelně označit jako majetek Flötotto Česká republika s.r.o. a přijmout veškerá opatření, která jsou nezbytná k úplnému zajištění výhrady vlastnictví. Nároky vůči pojišťovnám postoupí zákazník preventivně v plném rozsahu a neodvolatelně společnosti Flötotto Česká republika s.r.o.; Flötotto postoupení přijme.

3. Během existence výhrady vlastnictví zákazník neprodleně písemně informuje společnost Flötotto Česká republika s.r.o., pokud by třetí strana měla uplatňovat nároky nebo práva na zboží podléhající výhradě vlastnictví nebo nároky postoupené společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. podle ustanovení o výhradě vlastnictví, a bude Flötotto Česká republika s.r.o. bezplatně podporovat v prosazování jeho zájmů. Pokud třetí strana získá práva ke zboží podléhajícímu výhradě vlastnictví během doby trvání výhrady vlastnictví, budou nároky zákazníka vůči třetí straně se všemi právy neodvolatelně postoupeny společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. jako záruka; Flötotto Česká republika s.r.o. postoupení přijme.

4. Zákazník smí odprodat zboží podléhající výhradě vlastnictví v rámci řádného vedení podniku a to pouze za podmínky, že není v prodlení s platbou. Na jiné dispozice (např. převod vlastnických práv, zastavení atd.) nemá nárok. Zákazník tímto neodvolatelně postoupí společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. nároky, na které má vůči svým zákazníkům nárok z prodeje zboží podléhajícího výhradě vlastnictví, včetně všech vedlejších práv, v plném rozsahu a neodvolatelně. Pokud zákazník zahrne pohledávky z odprodeje do stávajícího vztahu k běžnému účtu se svými zákazníky, postoupí preventivně a neodvolatelně pohledávky z běžného účtu vyplývající z vyrovnání společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. v plné výši. Flötotto Česká republika s.r.o. postoupení přijme.

5. Zákazník zůstává oprávněn vymáhat postoupené pohledávky pro Flötotto Česká republika s.r.o., pokud není v prodlení s platbami. Zákazník není oprávněn postoupit pohledávky třetím stranám. Zákazník musí příchozí platby spravovat samostatně a okamžitě je předávat společnosti Flötotto, dokud nebudou zajištěné pohledávky společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. plně vyřízeny. Pokud je platba provedena bankovním převodem do banky zákazníka, zákazník tímto neodvolatelně postoupí nároky vůči své bance společnosti Flötotto Česká republika s.r.o.. Pokud zákazník obdrží směnky k vypořádání pohledávek vůči třetím stranám, postoupí neodvolatelně společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. pohledávky, na které má nárok v případě diskontování směnky vůči bance.

6. Opracování a zpracování zboží se pro společnost Flötotto Česká republika s.r.o. jako výrobce provádí ve smyslu § 950 BGB, aniž by společnosti Flötotto vznikly jakékoli závazky. Při kombinaci nebo smíchání s jiným zbožím má Flötotto Česká republika s.r.o.nárok na spoluvlastnictví k novému zboží v poměru hodnoty faktury na zboží podléhající výhradě vlastnictví k hodnotě faktury na ostatní použité zboží. Pokud je dodané zboží smícháno, zkombinováno nebo spojeno s jinými předměty takovým způsobem, že zákonem zanikne vlastnictví Flötotto Česká republika s.r.o., zákazník převede nyní již svá vlastnická nebo spoluvlastnická práva k nové věci na Flötotto Česká republika s.r.o. a uschová ji bezplatně a důvěryhodně pro Flötotto Česká republika s.r.o. .

7. V případě potřeby se zákazník zeptá, do jaké míry je zboží nadále předmětem výhrady vlastnictví. Flötotto Česká republika s.r.o. není povinen vyčíslit rozsah výhrady vlastnictví v reakci na platby. Pokud je zboží, které dosud nebylo plně zaplaceno a podléhá výhradě vlastnictví, v úschově zákazníka, společnost Flötotto Česká republika s.r.o. uvolní zboží na žádost zákazníka za předpokladu, že hodnota faktury zboží přesáhne součet nevyřízených pohledávek o více než 20 % a neexistují žádná práva na oddělené uspokojení ve prospěch Flötotto Česká republika s.r.o.. Totéž platí, pokud bylo zboží podléhající výhradě vlastnictví nahrazeno nároky vůči třetím stranám a ty uplatňuje Flötotto Česká republika s.r.o. svým vlastním jménem. Dále Flötotto Česká republika s.r.o. uvolní na žádost zákazníka zajištění, pokud tržní cena zajištění překročí součást zajištěných pohledávek o více než 50 % plus daň z obratu vzniklá během zhodnocení.

8. Pokud zboží, které dosud nebylo plně zaplaceno a podléhá výhradě vlastnictví, je v úschově zákazníka a je zahájeno insolvenční řízení proti majetku zákazníka nebo zákazník bez udání ospravedlňujícího důvodu neplní své závazky vůči Flötotto Česká republika s.r.o. nebo třetím stranám, může společnost Flötotto Česká republika s.r.o. odejmout zákazníkovi vlastnické právo a požadovat zboží bez odstoupení od smlouvy. Flötotto není oprávněno požadovat vydání v případě, že se insolvenční správce rozhodl pro splnění smlouvy a kupní cena byla zaplacena.

9. V případě odstoupení od smlouvy, zejména z důvodu opoždění platby zákazníkem, je Flötotto Česká republika s.r.o. oprávněno odprodat zboží na volném trhu a uspokojit se výtěžkem. Bez ohledu na další práva, na která má Flötotto nárok, je zákazník povinen uhradit Flötotto Česká republika s.r.o. náklady na uzavření smlouvy, předchozí plnění smlouvy a ukončení smlouvy, jakož i náklady na vrácení zboží a zaplatit poplatek za užívání ve výši 10 % z hodnoty zboží za každý započatý měsíc od přechodu rizika.


X. Ostatní ustanovení

1. K použití písemné formy není vyžadován osobní podpis ani elektronický podpis. Zprávy zaslané faxem nebo e-mailem odpovídají písemné formě i jiným textovým formám, aniž by to bylo nutné zvlášť zdůraznit v závěru prohlášení.

2. Údaje o zákazníkovi přijaté v souvislosti s obchodním vztahem zpracovává společnost Flötotto Česká republika s.r.o. v souladu se spolkovým zákonem o ochraně údajů.

3. Aniž by Flötotto Česká republika s.r.o. upustilo od dalších nároků, uvolní zákazník Flötotto Česká republika s.r.o. bez omezení ze všech nároků třetích stran, které budou vzneseny proti Flötotto Česká republika s.r.o. kvůli odpovědnosti za výrobek nebo podobným ustanovením, pokud je tato odpovědnost založena na okolnostech, jako je např. prezentace produktu zákazníkem nebo jinými třetími stranami bez výslovného písemného souhlasu společnosti Flötotto Česká republika s.r.o.. Toto uvolnění zahrnuje zejména náhradu nákladů vzniklých společnosti Flötotto Česká republika s.r.o. a ta bude zákazníkem přislíbena při vzdání se dalších požadavků nebo jiných námitek, zejména vzdání se dodržování povinností v oblasti monitorování a odvolání a vzdání se námitky promlčení.

4. Flötotto Česká republika s.r.o. si vyhrazuje veškerá vlastnická práva, autorská práva, další práva průmyslového vlastnictví a práva na know-how k obrázkům, výkresům, výpočtům a dalším dokumentům, jakož i na software poskytovaný společností Flötotto Česká republika s.r.o. ve fyzické nebo elektronické podobě. Tyto se musí držet v tajnosti před třetími stranami a mohou být použity pouze k provedení příslušné objednávky.

5. Bez ohledu na další právní předpisy končí pozastavení promlčení také v případě, že v této věci nebudou pokračovat obstrukční jednání po dobu čtyř týdnů. Obnovení promlčecí lhůty pro nároky ze strany zákazníka vyžaduje vždy výslovné písemné potvrzení společnosti Flötotto Česká republika s.r.o..


XI. Obecný smluvní základ

1. Místem výkonu, plateb a plnění všech povinností vyplývajících z právního vztahu mezi společností Flötotto Česká republika s.r.o. a zákazníkem je Gütersloh. Toto ustanovení platí také v případě, že Flötotto provádí výkony pro zákazníka na jiném místě nebo pokud se musí poskytované výkony vrátit. Dohody o úhradě nákladů neobsahují žádnou změnu výše uvedeného pravidla místa plnění.

2. Pro smluvní a mimosmluvní právní vztahy se zákazníkem platí výhradně německé právo a příslušné zvyky v Praha – Stodůlky.

3. Veškeré smluvní a mimosmluvní spory vzniklé ze smluv nebo v souvislosti se smlouvami, pro které je určena platnost těchto všeobecných obchodních podmínek pro nákup spotřebního zboží, budou s vyloučením řádné právní cesty rozhodnuty s konečnou platností v souladu s rozhodčími pravidly německého orgánu pro rozhodčí řízení.

4. (DIS) konečné rozhodnutí s vyloučením řádné právní cesty. Arbitrážní soud se skládá ze tří rozhodců a jednoho rozhodce pro spory s částkou ve sporu nižší než 5.000 €. Místem rozhodčího řízení je Praha – Stodůlky, jazykem je němčina. Nicméně je společnost Flötotto Česká republika s.r.o. oprávněna v jednotlivých případech podat žalobu u soudu příslušného pro Gütersloh nebo u státních soudů v místě podnikání zákazníka nebo u jiných soudů, které jsou ze zákona příslušné.

5. Pokud by ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek byla zcela nebo zčásti neúčinná, zůstávají podmínky přesto účinné. Strany jsou povinny nahradit neúčinné ustanovení právně platnou úpravou, která se nejvíce blíží ekonomickému smyslu a účelu neúčinného ustanovení.


Od dubna 2022

Flötotto Česká republika s.r.o.
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha – Stodůlky
Česká Republika

T +420 607 884 912
info@floetotto.cz

Výroba:
Lnáře103
387 42 Lnáře
ČeskáRepublika